Formació presencial a Barcelona Curs 2022-2023
 
Una formació per aquells mestres que acompanyen el desplegament matemàtic dels infants al llarg de l’etapa de 8-12 anys que li ofereixi una visió àmplia per poder valorar amb un sòlid critèrit en quin moment està l’infant i què és el que el nostre fer, ambient, materials, propostes pot anar alimentant de forma progressiva el seu desenvolupament.
 
Aquesta formació pretén…
          Oferir al mestre i/o educador nous recursos per afrontar els continguts que el currículum marca per l’etapa del Cicle Mitjà i Cicle Superior de l’Educació Primària envers la competència matemàtica. Podent oferir més riquesa a la seva practica docent i adaptant-se a la diversitat existent en tot grup d’infants.
 
          Reconeixement i ús de gran nombre de materials didàctics, existents en el mercat, elaborats per diferents pedagogs Montessori, Diennes, Maria Antònia Canals acords a l’etapa evolutiva de l’infant.
 
          Oferir criteris per una observació continuada de l’alumnat que permeti al docent o educador detectar en quin punt està cada infant i què cal anar aportant per aconseguir el desplegament de la competència matemàtica en l’etapa del Cicle Mitjà i Cicle Superior.
 
          Despertar el potencial creatiu del propi mestre envers l’elaboració de gran nombre de materials amb materials senzills.
 
          Empoderar al docent envers els continguts que ofereix als infants, podent travessar les pròpies limitacions que com adult tingui amb l’àrea de les matemàtiques.
 
Un curs vivencial on a través de la pràctica amb els materials, el compartir de la pràctica docent, l’expressió de pors o reticències… els assistents marxin amb un bon grapat de llavors per  plantar en el dia a dia de la seva activitat professional.
 
Crear un clima de confiança i profund respecte envers la tasca feta, oferint espai perquè aquest també pugui mostrar la seva tasca, és important per no sentir-se jutjats i a la vegada deixar entrar allò nou que pot aportar a l’educador/a una nova mirada envers el món de les matemàtiques que la majoria d’adults no vàrem tastar com infants.
 
El curs està destinat a Mestres d’Educació Infantil i Mestres d’Educació Primària, Mestres d’Educació Especial, Psicopedagogs  i educadors que acompanyen infants en l’etapa 7-12 anys.
 
Els continguts d’aquest curs s’estructuren envers les característiques i necessitats dels infants en l’etapa 8-12 anys, què ens demana el currículum i quins recursos tenim per desplegar-ho (mirada enfora), i quina és la part que ens toca cuidar com educadors (mirada endins).
          La història del pensament matemàtic i del nostre actual currículum.
 
          L’acompanyament de l’infant i el paper de l’adult en aquest rol tenint present les singularitats de l’etapa del Cicle Mitjà i Cicle Superior de Primària . Sense perdre de vista el recorregut traçat per cadascun dels infants que rebem i acompanyem.
 
          Diferents recursos pedagògics per oferir situacions sensorials riques que permetin el desplegament progressiu i sòlid de les diferents competències matemàtiques.
 
Cicle Mitjà:
          La comprensió de les grans quantitats que superen la unitat de mil. En quines situacions en parlem…
 
Materials i propostes per oferir comprensió i realitat als nombre racionals (decimals i fraccions) trapassant els límits abstractes que ofereix l’escriptura i la lectura. Vivenciant les fraccions sobre camins, sacs de cereals i recipients concrets, així com oferir el lloc de l’expressió de les mesures precisses a la numeració decimal. Oferir el protagonisme i vinculació amb aquests nombres serà quelcóm important per una autèntica comprensió d’aquestes quantitats numèriques.          
 
          Recursos i vivències diverses, tenyides de colors i formes per comprendre i aplicar el concepte de la multiplicació i la divisió. Així com gran nombre de materials i una nova mirada envers l’automatització de les taules de multiplicar.
 
          Els dubtes matemàtics “problemes” que són estímuls de curiositat i autèntics reptes a resoldre. Aquests problemes que neixen dels propis infants vinculats als seus interessos i fantasies i que emmarquen tots aquells algoritmes que han descobert. 
 
          La matemàtica de la vida… Mirada envers el dia a dia dels infants i quines competències matemàtiques desplegades al llarg d’aquest cicle podran emprar.
 
          L’acompanyament ampli de la geometria a través de materials, vivències i jocs en l’etapa 8-10 anys. Una geometria on es dóna tanta importància al món de les línies com figures planes i el cossos però tot plegat dins del context del dia a dia… circuits, mapes amb els seus corresponents eixos de coordenades, construccions amb tres dimensions partint de la lectura de plans, diferents vistes d’un objecte… emprant un vocabulari ric en termes geomètrics que aniran ampliant el llenguatge dels nostres infants.
 
 
          Interioritzant les diferents unitats de mesura a través de la vivència sensorial amb un gran nombre d’experiències en els diferents moments i situacions d’aprenentatge dels alumnes. Oferir l’estreta relació del nostre sistema de mesures amb la base del nostre sistema numèric de base 10… focalitzant la diferència en les mesures del temps.
 
          L’estadística  vista com una gran eina científica per contemplar les realitats del món que envolten l’infant i l’expressió dels fenòmens de probabilitat amb els nombres racionals.
 
Cicle Superior:
          Sobre els sòlids fonaments que els infants tindran envers la naturalesa dels nombres racionals, s’oferiran materials, propostes i nous recursos per iniciar i desenvolupar la seva manipulació tot sotmetent-los a diferents operacions. Observació crítica del comportament d’aquests nombres que no correspon allò que experimenten els nombres enters.
 
          El món dels negatius i les primeres passes envers el món de l’àlgebra. Tot acompanyat de nombrosos materials i situacions pròximes al dia a dia de l’infant.
 
          La comprensió de les operacions matemàtiques experimentades en el Cicle Inicial i Mitjà permetrà als infants experimentar amb diversos materials provinents d’altres cultures tot flexibilitzant, fiançant i gaudint del seu domini del càlcul numèric. L’ús de l’àbac i la taptana.
 
           Oferir diversos materials per contextualitzar de forma sensorial diferents conceptes matemàtics que es volen aportar als infants: Percentatges, divisors, múltiples, nombres primers, nombres quadrat, arrels quadrades….
 
          La matemàtica de la vida… Mirada envers el dia a dia dels infants i quines competències matemàtiques desplegades al llarg d’aquest cicle podran emprar.
 
          L’acompanyament ampli de la geometria a través de materials, vivències i jocs en l’etapa  anys. Una geometria on es dóna tanta importància al món de les línies com figures planes i el cossos però tot plegat dins del context del dia a dia… circuits, mapes amb els seus corresponents eixos de coordenades, construccions amb tres dimensions partint de la lectura de plans, diferents vistes d’un objecte… emprant un vocabulari ric en termes geomètrics que aniran ampliant el llenguatge dels nostres infants.
 
          Propostes enriquidores perquè els infants vagin adquirint destreses envers la seva representació gràfica de cossos, figures planes i itineraris emprant diferents tècniques de dibuix i instruments.
 
          Interioritzant les diferents unitats de mesura a través de la vivència sensorial amb un gran nombre d’experiències en els diferents moments i situacions d’aprenentatge dels alumnes. Oferir l’estreta relació del nostre sistema de mesures amb la base del nostre sistema numèric de base 10 emprant el material pertinent per dominar els canvis d’unitats de mesura.
 
          L’estadística  vista com una gran eina científica per contemplar les realitats del món que envolten l’infant i l’expressió dels fenòmens de probabilitat amb els nombres racionals.
 
Curs reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 
El curs té una durada de 40 hores. 25 hores presencials i 15 hores de treball personal.
14 de Gener, 11 de Febrer, 18 de Març i 6 de Maig
 
Horari dissabtes de 9:00 a 18:30.
Inversió: 4 cobraments de 110€ + matrícula.
 
Organitza i Certifica:  Asociación Educación Viva y Activa

En col.laboració amb:   SENDA Centro de Acompañamiento de la Infancia y la Familia

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

sendabcn.com

cursos@sendabcn.com

674443616