Existeixen jocs de taula que m’inspiren noves propostes que ofereixen riquesa i una mirada més àmplia cap a certes habilitats i continguts ja experimentats o que es mostren per primera vegada.

Utilitzar el repte i el material cuidat que conté el propi joc facilita enormement la preciosa però entretinguda tasca de elaborar o anar recopilant tots els materials que ofereixen volum i sensorialitat a la vivència.

No és la primera entrada que escric sobre aquesta possibilitat, i qui ha fet alguna formació amb mi m’ho haurà escoltat pronunciar, però vull dedicar una entrada pròpia per aquests tres jocs de geometria de la casa “DJECO” que s’han convertit en la meva trilogia de la línia, el pla i el volum.

L’edat recomanada d’aquests joc és des de set anys endavant i així els oferiria jo a les mans i ments que lliurement trobin en els seus reptes un motiu d’investigació i resolució plaent. Arribaria a posteriori quan jo els oferiria acompanyats de la meva adaptació i proposta geomètrica.

Orientant-me pels continguts del currículum jo situaria les meves propostes en el Cicle Superior de Primària.

SPOTISSIMO

A la caixa trobem escrita la descripció del joc… Sis peces de fusta per unir els dos extrems del camí amb 40 reptes amb les posicions de sortida marcades i els obstacles infranquejables.

Per adaptar el joc a la meva proposta, he escrit en tots els 40 reptes uns eixos de coordenades situant les lletres a l’eix de les abscisses i els números a l’eix de les ordenades.

Ofereixo a l’infant un cronòmetre, la seqüència de passos a seguir, que guien el desenvolupament de la proposta, i un full de registre on anar deixant l’empremta de tota la seva experiència.

Pas 1: Demana la resolució d’un repte cronometrant el temps de resolució.

Prendre nota d’aquest temps tant detallat i segmentat en minuts, segons i centèsimes i les seves unitats de mesura és una mesura i observació molt interessant.

Pas 2: Demana la transcripció de la solució sobre una quadrícula tot identificant les peces amb els seus colors, la forma i les posicions.

La vivència geomètrica es transcriu a llenguatge emprant la representació plàstica el més exacte precisa i la pràctica d’aquesta transcripció serà interessant.

Pas 3: Demana la identificació de la posició de les caselles d’inici i final del camí emprant com a llenguatge els eixos de coordenades.

Identificar punts en el pla emprant la convenció del llenguatge matemàtic referent als eixos de coordenades també serà interessant a adquirir com a recurs.

Pas 4: Demana la mesura i el càlcul de la longitud del camí resolt tenint present que cada costat dels quadrats del pla mostra una longitud de 2cm.

El comptatge dels costats de quadrats que descriuen el camí, per la part exterior, per la part interior, suposant una línia central és una vivència i habilitat important per torbar aquesta dada que cap anunciat t’ofereix però que es troba davant de la mirada de tot infant.

Pas 5: Dema la resolució d’un nou repte cronometrant el temps de resolució i demanant que aquest sigui sumat al del primer repte per calcular el temps total.

Aquestes sumes especials que al obtenir 100 centèsimes seran canviades per un segon, que seran 60 segons els que es canviaran per un minut… obren un nou concepte de suma que ofereix riquesa aquest procés.

POLYSSIMO

A la caixa trobem escrita la descripció del joc…onze peces de fusta per a reconstruir un quadrat perfecte i 30 targetes de reptes amb posicions de sortida obligades.

Per adaptar el joc a la meva proposta, he escrit  sobre el pla de resolució uns eixos de coordenades situant les lletres a l’eix de les abscisses i els números a l’eix de les ordenades.

Ofereixo a l’infant un cronòmetre, la seqüència de passos a seguir, que guien el desenvolupament de la proposta, i un full de registre on anar deixant l’empremta de tota la seva experiència.

Pas 1: Demana la resolució d’un repte cronometrant el temps de resolució.

Prendre nota d’aquest temps tant detallat i segmentat en minuts, segons i centèsimes i les seves unitats de mesura és una mesura i observació molt interessant.

Pas 2: Demana la transcripció de la solució sobre una quadrícula tot identificant les peces amb els seus colors, la forma i les posicions.

La vivència geomètrica es transcriu a llenguatge emprant la representació plàstica el més exacte precisa i la pràctica d’aquesta transcripció serà interessant.

Pas 3: Demana la identificació de la posició que ocupa la peça groga en el pla de resolució.

Identificar posicions en el pla emprant la convenció del llenguatge matemàtic referent als eixos de coordenades també serà interessant a adquirir com a recurs.

Pas 4: Demana la mesura i el càlcul de la superfície que s’ha hagut d’omplir per a resoldre el repte tenint present que cada quadrats del pla mostra una superfície de 4cm2.

El comptatge dels quadrats buits del repte sobre el pla de resolució permetrà obtenir la dada oculta que l’anunciat no ofereix ja que tot infant pot arribar a descobrir.

Pas 5: Dema la resolució d’un nou repte cronometrant el temps de resolució i demanant que aquest sigui sumat al del primer repte per calcular el temps total.

Aquestes sumes especials que al obtenir 100 centèsimes seran canviades per un segon, que seran 60 segons els que es canviaran per un minut… obren un nou concepte de suma que ofereix riquesa aquest procés.

CUBISSIMO

A la caixa trobem escrita la descripció del joc… set peces de fusta per construir un cub perfecte i 30 cartes de reptes amb posicions d’inici obligatòries.

Per adaptar el joc a la meva proposta ofereixo a l’infant un cronòmetre, la seqüència de passos a seguir, que guien el desenvolupament de la proposta, i un full de registre on anar deixant l’empremta de tota la seva experiència.

Pas 1: Demana la resolució d’un repte cronometrant el temps de resolució. Així com també demana la representació de les sis vistes del cub format amb els colors i posició de les peces que s’observen en cadascuna de les superfícies.

Prendre nota d’aquest temps tant detallat i segmentat en minuts, segons i centèsimes i les seves unitats de mesura és una mesura i observació molt interessant.

La transcripcions de les vistes és una representació plàstica interessant en llenguatge matemàtic per descriure una figura amb volum. Jo els hi he identificat el nom de les vistes tenint present una orientació determinada de cub per a cercar un cert ordre en la representació.

Pas 2: Demana la mesura i el càlcul de la superfície que mostra la peça groga en el repte concret. Aquest pas també especifica que cada quadrat de la superfície de tota peça mostra una superfície de 4cm2.

Cada repte mostra diferents quantitats de superfície groga depenent de la col·locació d’aquesta dins del cub. En aquest cas caldrà comptar quants quadrats grocs es mostren en total trobant així la dada oculta que es necessita per a fer el càlcul.

Pas 3: Demana la mesura i càlcul del volum total de qualsevol repte de cubissimo sabent que cada cub que forma tota peça mostra un volum de 16cm3.

El comptatge de tots els petits cubs que donen forma a tot repte de cubissimo serà novament la dada oculta a descobrir i la unitat de mesura del volum també acostuma a ser una nova representació a adquirir interessant.

Pas 4: Demana la resolució d’un nou repte a cronometrar.

Pas 5: Demana que la suma dels dos temps emprats per la resolució dels dos reptes siguin comparats amb un temps hipotètic considerat una bona marca.

Aquestes sumes especials que al obtenir 100 centèsimes seran canviades per un segon, que seran 60 segons els que es canviaran per un minut… obren un nou concepte de suma que ofereix riquesa aquest procés. I en aquest cas caldrà calcular una diferència entre temps cosa que afegeix un nou repte de càlcul o comptatge pels infants.

Desitjo que aquestes tres traces de propostes geomètriques força semblants però adaptades a les singularitats de cada joc que ens ofereixen reptes lineal on els punts i les longitud són protagonistes, reptes en el pla on les superfícies són les protagonistes i reptes en volum on les superfícies i els volums són els protagonistes us puguin servir com a noves inspiracions per a crear propostes geomètriques boniques.

Per acabar només us segueixo animant a elaborar les vostre graelles d’observació perquè la vivència de cada infant t’informi de les habilitats i destreses que geomètriques que ha adquirit i les que encarar estan en procés i caldrà anar madurant amb una major experimentació.