Vull dedicar aquesta entrada a escriure i reflexionar sobre una possibles proposta estadística que podríem tenir a l’ambient o aula podent-la actualitzar en el temps oferint contextos totalment nous i interessants.

Oferir a l’estadística i a la probabilitat un espai permanent dins de l’aula és cuidar la imatge plural que abraça del món matemàtic. Si en el vostre dia a dia l’activitat no s’organitza en petits racons us animaria a que cada trimestre l’estadística tingués un espai de temps i d’atenció mimada.

Us convido a ser creatius alhora d’oferir les propostes d’estadística tot cercant preguntes interessants a observar, mostres significatives, resultats sorprenents i la contextualització de tota estadística en les altres àrees de coneixement. Aquests ingredients faran de les propostes, moments on les habilitats matemàtiques adquirides tocaran la realitat.

En l’entrada podreu llegir una proposta per al Cicle S de Puperior de Primària on es demanen observacions i representacions coherents amb les destreses de l’etapa.

Com amb la resta de propostes he redactat un passos que les guien seguint un ordre lògic perquè els infants les puguin fer de manera autònoma seguint el seu ritme. També he dissenyat uns fulls de registre tant per prendre nota de les dades, omplir taules, espais de càlcul, fulls per representar gràfiques de barres i diagrames de sectors. La presència d’aquests fulls de registre els considero interessants per anar estructurant totes les investigacions i que les dades  quedin ordenades donant una estructura coherent a tota la recerca. Oferir eines als infants amb l’objectiu que aquests adquireixin estructures ordenades de recerca i investigació serà important per quan arribi el moment d’enfrontar-se al paper en blanc.

Seguirem oferint propostes d’estadística amb una presentació cuidada per seguir acaronant l’interès i el desig d’engrescar-se amb les vivència matemàtiques.

Aquesta vegada us mostro una proposta on l’observació de la mostra permet mirar de manera molt més fina recolzant el procés sobre un domini de la numeració i els càlculs més complexos.

He preparat quatre col·leccions d’imatges (els arbres, els mamífers, les aus i els bolets dels països catalans) aquestes amb mostres de mides i variables diferents. D’aquesta manera la proposta podria ser repetida fins a quatre vegades en temps diferents oferint resultats canviants que permetria ancorar el procediment d’observació.

Evidentment és totalment adaptable a altres exemples interessants. En l’exemple fotografiat cada infant pot prendre una col·lecció i mirant la informació que acompanya cada il·lustració decidirà què vol observar sobre els àrbres, mamífers, bolets o aus. Una vegada identificada la pregunta prendrà consciència de les variables existents i passarà a la classificació de la mostra.

Tot aquest procediment, que a cicle mitjà s’ha fet de forma esglaonada, al cicle superior es converteix en una demanda dins d’un únic pas. Comprenent que la habilitat ja s’ha enfortit dins dels nenes i de les nenes.

Feta la classificació és podrà anar omplint la taula donada com a mostra o una taula ja de creació pròpia on els infants prendran nota de les freqüències absolutes de cada espècie i convertiràn aquestes dades en freqüències relatives tenint en compte el valor total de la mostra.

Aquestes dues dades de cada variable (la freqüència absoluta i la freqüència relativa) seran representades en format gràfica de barres fent que les diferents expressions numèriques s’associïn a una imatge concreta que les ompli de sensorialitat.

De tota fracció, fent la divisió que simbolitza, apareix l’expressió en format decimal. El decimal obtingut, com a representant de cada variable, mostra la proporció d’aquesta variable mostrant com a mida de la mostra la unitat. Al fer cent vegades més gran aquest valor decimal passen a visualitzar aquesta proporció en forma de percentatge. L’expressió de les proporcions de cada variable en format percentatge acostuma a ser molt il·lustrativa tot i que la mida de la mostra es desdibuixa fàcilment.

Tot plegat és mostra com un camí esglaonat, guiat per les targetes de passos, on es vinculen les relacions entre fraccions, decimals i percentatge. Mostrant com cada expressió mostra el mateix concepte però de diferents maneres.

Una altra novetat estadística, pel cicle superior, serà la representació de les variables en forma de diagrama de sectors on jo els ofereixo la fotocopia d’un transportador d’angles amb els seus 360o d’aquesta manera amb l’expressió de la fracció, decimal o percentatge sobre el tres-cents seixanta graus troben els angles que ocupa cada variable i la seva representació és fa senzilla.

Comparant els diagrames de barres anteriors amb les freqüències absolutes i les freqüències relatives se n’adonen del poder d’informació dels diagrames de sectors respecte a la globalitat de la mostra.

Jo us proposaria que aquesta proposta la poguéssiu oferir de forma individual tot atorgant un saquet per a cada infant. D’aquesta manera facilitem el contacte amb els límits personals i és des d’aquesta consciència que poden demanar ajuda als altres companys o l’adult. El fet que tinguin tres possibilitats noves per consolidar l’experiència és un valor de la proposta, tot i que també pot resultar interessant demanar-los que comparteixin entre ells els resultats i les representacions obtingudes en cada cas. Com podeu observar no hem guiat l’observació aquesta apareixerà inherent a tota l’observació de les dades.