Tenir preparats aquest quatre sacs és molt interessant per poder plantejar reptes de mesura als infants.
Es tracta de preparar un sac amb objectes amb diferents longituds, un sac amb objectes amb diferents pesos i un sac amb diferents capacitats (Jo el de les capacitats el tinc duplicat, un ple de capses de cartró i l’altre amb pots de plàstic. Així comproven les capacitats amb líquids i sòlids).
A vegades sembla que la mesura de capacitat com que en recipients petits s’expressa generalment en litres o mil·lilitres … transmetem el concepte que la capacitat fa referència només a contenidors on s’hi poden emmagatzemar líquids. (Per aquest motiu a moltes persones els hi sobta, per exemple, que la grandària de les motxilles s’expressi amb litres).
Els infants han d’experimentar amb la mesura tocant, sostenint, omplint, buidant tot tipus d’objectes.
Amb tota activitat els nens i les nenes reben moltíssimes informacions de les característiques físiques de tots els objectes ja que n’efectuen una exploració molt minuciosa i interessada…
          Quant els costa sostenir l’objectes? Quin pes té? Fins hi tot els sobta que alguna cosa molt gran pesi poquíssim o a al inversa… (Segur que heu vist un nen intentant agafar una esfera de formigó del carrer pensant-se que pesarà com una de les seves pilotes)
          Rodola aquest objecte?
          Quina textura té? M’agrada?
          Quin color té?
          Quina temperatura ofereix la matèria de la qual està fet?
          Quin so emet quan es colpeja amb un altre objecte? I si es tira al terra?
         
Es poden oferir diferents exploracions i propostes concretes amb aquests sacs…
Activitat 1
Agafar dos objectes a l’atzar de dins del sac o presentats ja emparellats per part de l’adult davant de cada cadira sobre el seu mantell d’exploració.
L’infant haurà de descobrir quin objecte pesa més…, quin objecte és el més llarg…, quin objecte té més capacitat… (La investigació es centrarà amb un aspecte físic o altre en funció del sac que estiguin explorant).
Una vegada presa la decisió amb la tria es passarà a fer la comprovació amb alguna tècnica senzilla.
Pes amb una bàscula de braç
Capacitat… el contingut del recipient de més capacitat sempre vessarà en ser abocat al de menys capacitat. Amb un embut, aigua o farina, en tindrem prou per a fer les comprovacions. Us recomano que per aquesta exploració es prepari l’espai amb una safata de plàstic gran que delimiti la zona d’exploració i mantingui l’ambient net.
Longitud… tant sols unint els dos objectes podreu valorar quin és més llarg o curt.
Activitat 2

 

Oferim a l’infant una col·lecció de 5 a 10 objectes i els plantejarem que els ordenin de forma creixent o decreixent en funció del pes, la longitud o la capacitat.
Seguidament es comprovarà la correcció de l’ordre plantejat. Podem indicar la solució en la base del objecte, oferir una imatge on aparegui la correcció tot observant l’ordre dels objectes que els hem ofert, o comprovar l’ordre emprant les tècniques senzilles de l’activitat anterior.
Activitat 3
Aquesta activitat els planteja l’aparellament d’objectes del sac en funció del pes, capacitat o longitud tenint present que s’estan oferint objectes diferents però que coincidiran amb la característica que s’ofereixi a explorar.

Activitat 4

Aquesta activitat es planteja per crear la base de l’aproximació de capacitats.
Els mostrarem un recipient. El joc consisteix a estimar dins d’un contenidor transparent quina quantitat de líquid o sòlid es creu que es necessitarà per omplir l’objecte donat.
Un cop feta la estimació es comprovarà i se’ls oferirà una segona possibilitat perquè es puguin aproximar més al repte. Observarem si aquesta segona vegada la seva estratègia és lògica o no.