Durant l’etapa del Segon Cicle d’Educació infantil són moltes les vivències que oferim als nens i a les nenes per a que puguin desplegar la seva capacitat (agrupar seguint una o varies consignes) i la seva capacitat d’ordenar (en sentit ascendent, descendent o seguint un patró d’una o varies consignes) tot madurant i diferenciant-se entre elles.

A Primària és possible que aquesta oferta de materials i propostes disminueixin de forma significativa perquè els adults poden deixar de considerar-les importants per manca de reflexió al seu voltant… Per aquest motiu em fa feliç oferir una mica de llum aquestes habilitats dins de la meva web.

 • Tota recollida de dades pot exigir una ordenació o una classificació per a fer-ne un anàlisis estadístic.
 • Tota observació de figures planes, cossos amb volum o trajectòries podran ser agrupades o ordenades fixant la nostra atenció en una característica de superfície, volum, perímetre o longitud.
 • Tota mesura de massa, capacitat, longitud, velocitat, temps, angles podrà ser valorada en funció d’uns paràmetres de classificació.
 • Les diferents probabilitats d’un succés concret permetran establir criteris de segur, possible, probable, impossible etc.
 • Tot procés de transformació numèrica, geomètrica de mesura pot establir un nou ordre i possible classificació.

I un llarg etcètera amplia el llistat

No oblidem tampoc que el Currículum d’educació Primària del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya contempla aquestes dues habilitats al llarg de tots els cicles així que recolza fermament la creació de propostes i ofertes de materials per desplegar tals destreses.

Us  transcric alguns exemples com a testimoni de les meves afirmacions.

 • Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions. Selecció, classificació i ordenació d’objectes segons diferents criteris. Seguiment de sèries (de sons, numèriques, geomètriques). RELACIONS I CANVIS/ Cicle Inicial
 • Comparació i classificació de figures de tres i dues dimensions segons les seves semblances i diferències: cares planes, cares corbes, vèrtexs, costats, angles. ESPAI I FORMA/ Cicle Inicial.
 • Comparació directa i indirecta i ordenació de mesures de les diferents magnituds. MESURA/ Cicle Inicial
 • Ús i contrast  de diferents models per comparar i ordenar els nombres fina al milió. NUMERACIÓ I CÀLCUL/ Cicle Mitjà
 • Classificació de figures de tres i dues dimensions segons les seves propietats. ESPAI I FORMA/ Cicle Mitjà
 • Anàlisi de les característiques d’una col·lecció de dades quantitatives ordenades. ESTADÍSTICA I ATZAR/ Cicle Mitjà
 • Comparació i ordenació de mesures del volum, àrea i amplitud d’angles MESURA/ Cicle Superior.
 • Disseny  d’escales i d’intervals de mesura per interpretar dades MESURA/ Cicle Superior.
 • Comparació de conjunts de dades que tinguin alguna relació entre si. ESTADÍSTICA I ATZAR/ Cicle Superior

Volent deixar un exemple concret em neix compartir aquesta nova proposta nascuda del preciós llibre de Regina Giménez. GEO-GRÀFICS. Editorial Zahorí books. Que estic plenament segura que si cau en les vostres mans provocarà fort la vostra imaginació.

Pensant amb les preuades (per nens i nenes) cartes del Desafios Naturaleza de la casa Bioviva i recolzant-me amb les dades del llibre, he editat modestament quatre col·leccions de cartes:

 • Els cims
 • Els rius
 • Les illes
 • Els llacs

En aquestes cartes hi he identificat: una imatge treta d’internet, el nom, el continent on es troba i la mesura corresponent alçada (m), longitud (km), superfície (m2)

Amb cada col·lecció esmentada plantejo la mateixa vivència matemàtica amb l’objectiu d’oferir la repetició, que tantes vegades en parlo, necessària per fiançar una habilitat entre lleugeres diferències que fan que les experiències segueixin cuidant l’interès dels infants.

PAS 1: Els demanarà un dels tres possibles ordres mirant les dades de deu cartes triades a l’atzar.

 • Ordena de major a menor longitud, superfície, alçada
 • Ordena de menor a major longitud, superfície, alçada
 • Ordena en una recta numèrica donada

PAS 2: Els permetrà decidir el seu criteri de classificació de les cartes. En aquest pas la creativitat unida a la lògica està totalment convidada.

 • Per continents: Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica, Oceania, Antàrtida.
 • Segons la lletra inicial: consonant, vocal
 • Estació de l’any de la fotografia: hivern, primavera, estiu, tardor
 • Criteris numèrics: nombre parell, nombre senar de la mesura
 • Etc.

PAS 3: Els demanarà el disseny de la taula que recolliria la classificació triada. Sense necessitat d’omplir la taula.

PAS 4: Els plantejarà el repte de classificació de les cartes fixant la mirada en les dades numèriques tot acotant-los el nombre de grups (definits per intervals d’amplitud idèntica) que han de crear.

Per poder definir les amplituds dels intervals caldrà tenir present el valor zero i el possible arrodoniment a l’alça del valor més alt contingut en la col·lecció de cartes i fer-ne la divisió. La comprensió i adquisició d’aquesta habilitat acostuma a requerir de l’acompanyament de l’adult en el seu inici.

PAS 5: Els demanarà la classificació de quinze cartes escollides a l’atzar dins de la classificació numèrica calculada en el pas anterior.

PAS 6: Finalment es proposarà l’observació de la classificació realitzada oferint la possibilitat de prendre nota de tot allò que es veu objectivament o que es pot valorar com a hipòtesis. Sense aquest pas sento que faltaria la mirada matemàtica de l’autor o l’autora.

Tant de bo aquesta entrada t’inspiri noves idees, d’ordre i classificació, de gran riquesa i significació pel grup d’infants que acompanyes.