La fracció és la representació numèrica que ens pot expressar, en determinats contextos, la quantitat referent a la part d’una unitat.

De manera molt unànime, guiats per la nostra experiència escolar i promoguts per la bibliografia disponible, mostrem als infants una imatge d’unitat lligada a la figura del cercle o altres figures geomètriques regulars. Quan se li ofereix un “xic” de realitat al context, només hem set capaços de convertir el cercle en una pizza, pastís o formatge.

Us animo a ampliar molt més la mirada i oferir realitats de mesura a aquestes unitats a les quals fan referència les fraccions. Oferim-los recipients on la capacitat sigui la unitat, oferim-los plànols on la longitud del camí o viatge sigui la unitat, oferim-los saquets amb llegums on el pes sigui la unitat… amb totes aquestes vivències el significat que prendrà l’expressió numèrica de la fracció serà molt més ampli i molt més unitat a la realitat que els infants habiten.

Seria bo oferir-los propostes on les realitats plantejades possibilitin l’ordre, la comparació i els càlculs de les diferents fraccions.

Novament dissenyo les propostes de fraccions elaborant unes targetes guies, per a cada nen o nena, que encaminen i descriuen la recerca to plantejant reptes a resoldre en cada pas i un full de registre on prendre nota de la investigació presentada.

A continuació us deixo testimoni d’un exemple… per a recolzar el meu plantejament i inspirar la vostra creativitat amb moltes altres experiències tenyides del vostre traç i color.

Aquesta proposta condueix cap a la vivència d’ordenar quantitats expressades en forma de fracció.

Aquesta proposta condueix cap a la vivència d’ordenar quantitats expressades en forma de fracció.

És important que els infants no es quedin exclusivament amb la part simbòlica de la fracció i de la seva nomenclatura, ja que la realitat que expressa el símbol és la clau per poder ordenar-les (entre d’altres habilitats).

La sèrie numèrica, associada al comptatge, de les quantitats enteres fa que l’ordre d’aquests nombres sigui molt més senzill que en el cas de les fraccions on aquest recurs és inexistents. És per aquesta raó que la imatge de cada expressió fraccionària entorn a una realitat (longitud, volum, pes, superfície…) serà un recurs molt valuós per proposar un ordre creixent o decreixent.

En aquesta proposta cada infant agafa a l’atzar quatre gotets on hi ha escrita una fracció a la part frontal. Aquests han de ser ordenats d’esquerra a dreta pensant en el volum creixent del líquid que contindran referenciat en la fracció que els identifica.

Cada infant té un recipient on el volum d’aigua que pot contenir es converteix en el volum unitat sobre el qual es calcularan les quatre fraccions expressades en el frontal dels gotets.

A través de la divisió i la multiplicació (en alguns casos) els infants descobriran el volum que cada gotet contindrà.

La proveta els servirà per mesurar les quantitats calculades i dipositar-les dins de cada gotet.

Si l’ordre proposat inicialment per l’infant , només fixant-se amb l’expressió escrita, ha estat correcte serà molt fàcil de verificar tant sols mirant l’alçada del líquid que conté cada gotet.

Amb aquesta proposta m’encantaria tenyir de nous colors la vostra forma de proporcionar vivències significatives entorn el món de les fraccions i que les gaudiu tant com nosaltres.

Altres propostes semblants on la unitat és un volum d’aigua contingut en recipients diversos…