El món de les mesures la longitud, la massa, la capacitat i el temps ens ofereixen un munt de possibilitats creatives per a vivenciar i anar adquirint domini d’aquestes quantitats continues.

Des de la lectura de números que ens oferiran els instruments de mesura com la cinta mètrica, la bàscula digital, el cronòmetre, els tubs d’assaig, les xeringues i les gerres de mesura a la descoberta  que aquests números són especials ja que representen quantitats continues i han d’anar acompanyants indissociablement de la seva unitat de mesura a la qual fan referència.

Unes quantitats que podran ser ordenades seguint un ordre creixent o decreixent donant resposta a les consignes guiades a la proposta de manera perceptiva o bé a través de les mesures calculades.

Unes quantitats que oferiran la possibilitat de plantejar reptes de sumes o restes tot cercant la resposta a les preguntes ofertes. Serà la capacitat de donar forma aquestes quantitats en base 10 la que els permetrà de manera senzilla realitzar les operacions adients ja sigui emprant els materials o amb el grau d’abstracció amb que es trobin els càlculs de cada infant.

Unes quantitats que permetran formular preguntes i raonaments als infants que hagin d’elaborar respostes inicialment orals i poc a poc escrites on el discurs matemàtic poc a poc vagi prenent més complexitat i es vagi omplint d’un vocabulari cada vegada més precís i ric.

En aquesta entrada us descriuré una proposta de volum per tal que us serveixin de font d’inspiració per crear les vostres boniques propostes o per a copiar-les si la creativitat avui no us acompanya.

Vull aclarir que aquesta proposta està somiada, preparada i vivenciada per a experimentar en un format “racó” o “microespai” que acull quatre o cinc infants on cadascú té el seu material, instrument de mesura, full de registre i la guia de la proposta per poder anar traçant la  investigació al seu ritme i de la manera més autònoma possible.

PREPARANT UNA RECEPTA AMB XERINGUES DE MESURA

Davant de cada infant hi ha una bosseta que conté tres xeringues de 20ml, una proveta de 50 ml, un got de mescles, tres infusions (maria lluïsa, camamilla, farigola) , les targetes guies de les passes a traçar, i la graella de registre de la proposta on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Les targes guien un camí que demana als infants:

  • Triar un nom per la poció que volen preparar i anotar el volum de infusió que prendran de cada gust guiats per les seves preferències.
  • Amb les xeringues preparar la poció.
  • Calcular el volum total de la poció tenint present les tres mesures fetes, tot anotant l’operació i realitzant-la amb el material concret o de forma abstracta.
  • Oferir la comprovació del càlcul amb la mesura dins de la proveta.

Aquesta proposta fascina als infants per la textura, color i olors de les infusions unit amb el món de crear una cosa pròpia que poden prendre al finalitzar l’experiència.

Com podeu observar a la imatge anterior us animo a crear la vostra graella d’observació que acompanya tota proposta d’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmode i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.