El món de les mesures la longitud, la massa, la capacitat i el temps ens ofereixen un munt de possibilitats creatives per a vivenciar i anar adquirint domini d’aquestes quantitats continues.

Des de la lectura de números que ens oferiran els instruments de mesura com la cinta mètrica, la bàscula digital, el cronòmetre, els tubs d’assaig, les xeringues i les gerres de mesura a la descoberta  que aquests números són especials ja que representen quantitats continues i han d’anar acompanyants indissociablement de la seva unitat de mesura a la qual fan referència.

Unes quantitats que podran ser ordenades seguint un ordre creixent o decreixent donant resposta a les consignes guiades a la proposta de manera perceptiva o bé a través de les mesures calculades.

Unes quantitats que oferiran la possibilitat de plantejar reptes de sumes o restes tot cercant la resposta a les preguntes ofertes. Serà la capacitat de donar forma aquestes quantitats en base 10 la que els permetrà de manera senzilla realitzar les operacions adients ja sigui emprant els materials o amb el grau d’abstracció amb que es trobin els càlculs de cada infant.

Unes quantitats que permetran formular preguntes i raonaments als infants que hagin d’elaborar respostes inicialment orals i poc a poc escrites on el discurs matemàtic poc a poc vagi prenent més complexitat i es vagi omplint d’un vocabulari cada vegada més precís i ric.

En aquesta entrada us descriuré una proposta de massa per tal que us serveixin de font d’inspiració per crear les vostres boniques propostes o per a copiar-la si la creativitat avui no us acompanya.

Vull aclarir que aquesta proposta està somiada, preparada i vivenciada per a experimentar en un format “racó” o “microespai” que acull quatre o cinc infants on cadascú té el seu material, instrument de mesura, full de registre i la guia de la proposta per poder anar traçant la  investigació al seu ritme i de la manera més autònoma possible.

MATEIX VOLUM PES DIFERENT

Davant de cada infant hi ha una bàscula digital, tres potets iguals tancats (no es vegi el seu contingut), les targetes guies de les passes a traçar, i la graella de registre de la proposta on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Les targes guien un camí que demana a la nena i al nen:

  • L’ordre perceptiu del pes dels potets tancats.
  • La mesura i registre dels pesos calculats amb la bàscula digital, tot relacionant les quantitats descobertes amb la seva unitat de mesura corresponent (g, grams).
  • L’ordre de les dades trobades en una recta numèrica.
  • El raonament envers l’explicació del per què tot i coincidir el volums dels diferents materials, els pesos enregistrats són diferents.

Aquesta darrera part de la proposta els obre les portes cap al món de l’argumentació, el pensament lògic, i on la creativitat i el vocabulari en expansió generen un món sorprenent.

Jo moltes vegades prenc nota els seus raonaments per evitar que el fet de conduir a l’escriptura d’aquests els delimiti i empobreixi els seus raonament. Al cicle inicial molts infants estan enfortint el seu món de l’escriptura de paraules i frases i aquest repte matemàtic pot ser demanar massa.

Com podeu observar a la imatge anterior us animo a crear la vostra graella d’observació que acompanya tota proposta d’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmode i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.