El món de les mesures la longitud, la massa, la capacitat i el temps ens ofereixen un munt de possibilitats creatives per a vivenciar i anar adquirint domini d’aquestes quantitats continues però també els euros i els cèntims oferiran interessants i properes vivències de mesura.

Des de la descoberta d’un valor numèric que moltes vegades porta a l’expressió decimal de forma molt intuitiva per observació directa i repetida de la realitat a l’expressió de la seva unitat de mesura en el nostre cas l’euro.

Unes quantitats que podran ser ordenades seguint un ordre creixent o decreixent.

Unes quantitats que oferiran la possibilitat de plantejar reptes de sumes o restes tot cercant la resposta a les preguntes ofertes. Serà la capacitat de donar forma aquestes quantitats en base 10 la que els permetrà de manera senzilla realitzar les operacions adients ja sigui emprant els materials o amb el grau d’abstracció amb que es trobin els càlculs de cada infant.

Unes quantitats que permetran formular preguntes i raonaments als infants que hagin d’elaborar respostes inicialment orals i poc a poc escrites on el discurs matemàtic poc a poc vagi prenent més complexitat i es vagi omplint d’un vocabulari cada vegada més precís i ric.

En aquesta entrada us descriuré una proposta diferent per tal que us serveixin de font d’inspiració per crear les vostres boniques propostes o per a copiar-les si la creativitat avui no us acompanya.

Vull aclarir que aquesta proposta està somiada, preparada i vivenciada per a experimentar en un format “racó” o “microespai” que acull quatre o cinc infants on cadascú té el seu material, full de registre i la guia de la proposta per poder anar traçant la  investigació al seu ritme i de la manera més autònoma possible.

PORTAMONEDES AMB DINERS

Davant de cada infant hi ha dos portamonedes amb diners ( a primer hi poso monedes d’un i de dos euros i a segon m’atreveixo a posar dues monedes de cinquanta cèntims, una o dues moneda de vint cèntims…) identificats en el lateral amb una lletra, les targetes guies de les passes a traçar i la graella de registre de la proposta on es van ordenant les dades i respostes trobades tot recollint el procés d’investigació matemàtic.

Acostumo a oferir-los sobre la taula aquest material de suport que vol il·lustrar com la moneda d’un euros és igual a dues de monedes de 50 cèntims o igual a cinc monedes de 20 cèntims o deu monedes de 10 cèntims.

Les targes guien un camí que demana a la nena i al nen:

  • Descobrir els diners que hi ha dins de cada portamonedes.
  • Observant les dades preses identificar el portamonedes amb menys diners.
  • Anotar l’operació que permet descobrir el total de diners que tindria cada infant si ajuntés els diners dels dos portamonedes que li ha tocat.
  • El raonament envers l’afirmació “Sempre! El portamonedes que tingui més quantitat de monedes serà el que tindrà més diners.

En aquest cas és important identificar la diferència entre el concepte quantitat de monedes i quantitat de diners totals.

Prendre nota dels seus raonaments és un meravellós moment matemàtic.

Com podeu observar a la imatge anterior us animo a crear la vostra graella d’observació que acompanya tota proposta d’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmode i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.

La proposta que us plantejo a l’entrada ofereix un repte numèric on els infants fent ús de l’operació de la suma podran resoldre. Fent alguns canvis en els passos he inventat una nova variant de la proposta on el repte numèric plantejat sigui una resta (la podeu veure fotografiada).

Amb aquestes lleugeres adaptacions emprant un mateix material oferirem riquesa a les propostes, aprofitant la inversió de material i permetent fiançar coneixements.