El món de les mesures la longitud, la massa, la capacitat i el temps ens ofereixen un munt de possibilitats creatives per a vivenciar i anar adquirint domini d’aquestes quantitats continues.

Des de la lectura de números que ens oferiran els instruments de mesura com la cinta mètrica, la bàscula digital, el cronòmetre, els tubs d’assaig, les xeringues i les gerres de mesura a la descoberta  que aquests números són especials ja que representen quantitats continues i han d’anar acompanyants indissociablement de la seva unitat de mesura a la qual fan referència.

Unes quantitats que podran ser ordenades seguint un ordre creixent o decreixent donant resposta a les consignes guiades a la proposta de manera perceptiva o bé a través de les mesures calculades.

Unes quantitats que oferiran la possibilitat de plantejar reptes de sumes o restes tot cercant la resposta a les preguntes ofertes. Serà la capacitat de donar forma aquestes quantitats en base 10 la que els permetrà de manera senzilla realitzar les operacions adients ja sigui emprant els materials o amb el grau d’abstracció amb que es trobin els càlculs de cada infant.

Unes quantitats que permetran formular preguntes i raonaments als infants que hagin d’elaborar respostes inicialment orals i poc a poc escrites on el discurs matemàtic poc a poc vagi prenent més complexitat i es vagi omplint d’un vocabulari cada vegada més precís i ric.

En aquesta entrada us descriuré una proposta diferent per tal que us serveixin de font d’inspiració per crear les vostres boniques propostes o per a copiar-les si la creativitat avui no us acompanya.

Vull aclarir que aquestes propostes estan somiades, preparades i vivenciades per a experimentar en un format “racó” o “microespai” que acull quatre o cinc infants on cadascú té el seu material, instrument de mesura, full de registre i la guia de la proposta per poder anar traçant la  investigació al seu ritme i de la manera més autònoma possible.

SACS AMB TRES RECIPIENTS AMB FORMES I CAPACITATS DIFERENTS

De la mateixa manera que ho hem fet amb la massa i la longitud he redactat la proposta homologa on la vivenciació és amb la mesura de la capacitat.

Preparo els quatre saquets amb recipients que ofereixin el màxim de riquesa en quant a forma i mida per a garantir una experiència de capacitat interessant. Aquests seran els elements d’exploració de la mesura.

Per altra banda disposaré davant de cada cadira una safata d’experimentació on pugui caure l’aigua o acollir tot vessament fruit de l’exploració, gerres de mesura i/o provetes adients al rang de capacitats dels recipients oferts, els passos a seguir i el full de registre per a cada infanti per a que pugui prendre nota de tota la seva exploració.

Les targes guien un camí que demana a la nena i al nen:

  • L’ordre perceptiu de la capacitat dels tres recipients que troben dins del saquet.
  • La mesura i el registre de les capacitats emprant els instruments de mesura i prenent notat de les dades descobertes amb la seva unitat de mesura corresponent (ml) en la taula simple que trobaran en el full de registre.
  • L’ordre creixent de les dades de capacitat mesurades (us recomano que els mostreu la simbologia del < > per construir la frase d’ordre).
  • El càlcul del volum total d’aigua que podrien obtenir si els tres recipients plens es buidessin en un mateix espai.

Fixeu-vos que aquesta proposta podria generar una mica de confusió en la terminologia emprada ja que mesurem la capacitat dels diferents recipients mitjançant el volum de líquid que poden contenir. Però és important diferenciar aquestes dues terminologies el volum i la capacitat ja que només en algunes situacions coincidiran.

Com podeu observar en les imatges us animo a crear la vostra graella d’observació que acompanya tota proposta d’aquesta manera si acompanyeu o observeu el desenvolupament de la proposta en mans dels vostres infants podreu prendre nota de manera molt còmode i senzilla dels diferents processos i habilitats que cada nen està en procés de desplegar o que ja en mostra un domini.

Desitjo de tot cor que aquesta entrada us inspiri a oferir propostes de mesura variades i plenes de reptes. Les mesures els permeten observar amb detall les qualitats dels objectes i jugar amb elles de forma àmplia. Amb tota aquesta rica i diversa manipulació poc a poc s’anirà afinant la seva capacitat d’estimació de les mesures i gaudiran de la matemàtica del dia a dia.