L’escala és aquella pista que ens orienta per descobrir la proporció entre el dibuix (representació) i la realitat.
Les escales poden servir per disminuir la realitat i que es pugui representar sobre un pla (dibuix, plànol, mapa, imatge…) o volum (escultura, maqueta…) concret; o bé per augmentar la realitat i que es pugui apreciar a ull nu (imatges microscòpiques, fotocòpies ampliades, zooms en imatges…)
La comprensió del concepte escala és molt senzill pel nen i la nena ja que fins hi tot en el seu dibuix lliure, relativament aviat, mostra alguns indicis de nocions d’escala i proporcionalitat tot dibuixant les persones més grans que els animals o les flors; molts pocs infants es pensen que les mides de la imatge de l’elefant d’un llibre corresponen a la realitat….
Ara bé rarament dibuixarà cases proporcionals a les mides dels personatges dibuixats. Aquest fet l’observem tant si oferim al nen o nena un full de paper Dina 4 com un paper d’embalar de grans dimensions.
Serà doncs interessant apropar el concepte d’escala des de la seva vivència i de forma manipulativa i no pas des de l’abstracció de la regla de 3.
A continuació deixo escrites algunes propostes…
          Exemple d’escala contextualitzat dins dels reptes sobre plànols i mapes.

 

Els infants situen sobre un mapa de la població casa seva i un punt concret (l’escola de música, casa d’una amiga, el cinema, casa dels avis, l’escola…) cada nen, nena traça el camí a seguir per unir els 2 punts i mesurarà la distància sobre el mapa que els separa amb un regle o mètodes propis (tires de plastilina, cordillet sobre celo doble cara…)
Ara caldrà saber la longitud real que separa ambos punts mirant l’escala del mapa…
L’escala ens diu que 1 cm del mapa correspon a 2 m de la realitat és a dir, si l’infant ha descobert que els dos punts estan separats per 23 cm la resposta la trobarà en resoldre la frase matemàtica de 23 vegades els 2m.
          Exemple d’escala contextualitzat en una agència de viatges.
Oferim als infants un mapa mundi i dins de sobres troben bitllets d’avió que uneixen Barcelona amb diferents països dels planeta.
Cada infant situarà el punt d’origen i destí del seu vol.
La proposta demana calcular la distància real entre ambdós països.
En el mapa hi ha representada l’escala gràficament. 
Amb una beta blanca construïm una “cinta de longituds” on els segments representen l’escala del mapa.
Els infants poden col·locar l’extrem de la beta en un dels punts i calcular quants segments conté la distància entre ambdós punts. Aquesta quantitat serà el nombre de vegadesque repetirà la distància real que representa l’escala donada.
Encara que el resultat sigui aproximatiu no importa… ja que en un primer moment és el cost que assumim per oferir-los comprensió del que estan realment fent.
          Exemple per trobar l’escala.
Hem muntat uns mobles i tenim la seva representació sobre uns fulletons d’instruccions. Els infants prenen notes sobre les mides reals i les de la representació.
Als infants els surt en un inici mirar la diferència fent restes però els valors obtinguts no els dóna la resposta que volen obtenir ja que totes són dades diferents… El que estan buscant és quantes vegades més petita s’ha fet la representació.
El resultat l’obtenen al poder formular la frase matemàtica adient a la situació “Quantes vegadeshe de repetir la longitud del dibuix perquè sigui igual a la longitud de la realitat?”
N · longitud paper = longitud real
N = longitud real/longitud paper
Una altra proposta seria construir les maquetes dels mobles amb cartró ploma a una escala concreta, mantenint la proporcionalitat en totes les longituds emprades.
Com podeu veure expressar el concepte de multiplicació des d’un inici fins al final sota el concepte de nombre de vegades és molt important per unir-lo al seu significat i facilitar la creació de frases matemàtiques amb les operacions i símbols adients a cada repte.