Existeix una sèrie de nou lèxic que els infants aniran adquirint per descriure de forma més concreta i tècnica característiques de les línies i de les seves posicions en l’espai.
 
Com sempre que parlo de la nomenclatura matemàtica em situo en la posició que no optem per la memorització de paraules noves associades a una definició concreta que aportem en uns trimestres i ens uns cursos concrets de l’etapa escolar o quan ho indiquen els exercicis del llibre de text….
Us animo novament a que com adults (mestres, famílies…) incorporeu, normalitzeu aquest vocabulari alhora de descriure els circuits, camins, dibuixos, feixos de llum, posicions…
“Aquest carrer és paral·lel al Carrer Roger de flor i la botiga que tu busques fa cantonada on aquest talla de forma perpendicular amb el Carrer de les  Peixateries Velles”
… i plantegem situacions, emprant materials concretes, que expressin realitats interessants pels infants lluny de les representacions de la classificació de diferents línies traçades sobre un llibre o fitxa.
Quin és aquest lèxic?
Segons el tipus de líniestrobem: la línia oberta, línia corba, línia recta i la línia tancada.
Segons les relacions entre les rectes trobem: línies paral·leles, línies secants i línies perpendiculars.
Segons la direcció de la líniatrobem: línia horitzontal, línia vertical i línia secant.
Segons la longitud de la rectatrobem: rectes, semirectes i segments.
A continuació us presento dues propostes que jo he desenvolupat tot emprant un material molt familiar pels infants, tot i que ara posarem en joc el món del lèxic.
Vies dels trens: Aportant el material de les vies del tren de fusta molt conegut pels infants ja que forma part del material que acostumen a tenir en els seus Ambients durant l’etapa infantil.
Els plantegem el repte de crear diferents circuits descrits emprant el lèxic específic.
Exemple “Crear un circuit tancat on hi hagin dos punts d’intersecció un que les vies es tallin de forma perpendicular i l’altre es tallin de forma secant”

 

Plànols de la població: Podem situar punts específics emprant direccions o eixos de coordenades.
Amb una col·lecció de targetes els anirem plantejant reptes tipus…
Exemples: “Traça sobre el plànol un circuit tancat que passi per casa d’en Marc, la Biblioteca, la Botiga de fruita i l’Escola de música.”
“En Marc va anar a casa de la Maria i en Joan va anar a l’escola de Música i es van trobar en un punt del seu recorregut. Quin podria ser?
Et proposem que tracis els dos recorreguts amb un punt d’intersecció.”
“Et proposem que identifiquis el punt d’intersecció del Carrer Joan XXIII amb el del Carrer Navarra”