Vull dedicar aquesta entrada a escriure i reflexionar sobre una possibles proposta estadística que podríem tenir a l’ambient o aula podent-la actualitzar en el temps oferint contextos totalment nous i interessants.

Oferir a l’estadística i a la probabilitat un espai permanent dins de l’aula és cuidar la imatge plural que abraça del món matemàtic. Si en el vostre dia a dia l’activitat no s’organitza en petits racons us animaria a que cada trimestre l’estadística tingués un espai de temps i d’atenció mimada.

Us convido a ser creatius alhora d’oferir les propostes d’estadística tot cercant preguntes interessants a observar, mostres significatives, resultats sorprenents i la contextualització de tota estadística en les altres àrees de coneixement. Aquests ingredients faran de les propostes, moments on les habilitats matemàtiques adquirides tocaran la realitat.

En l’entrada podreu llegir una proposta per al Cicle Mitjà de Primària on es demanen observacions i representacions coherents amb les destreses de l’etapa.

Com amb la resta de propostes he redactat un passos que les guien seguint un ordre lògic perquè els infants les puguin fer de manera autònoma seguint el seu ritme. També he dissenyat uns fulls de registre tant per prendre nota de les dades, omplir taules, espais de càlcul, fulls per representar gràfiques de barres i diagrames de sectors. La presència d’aquests fulls de registre els considero interessants per anar estructurant totes les investigacions i que les dades  quedin ordenades donant una estructura coherent a tota la recerca. Oferir eines als infants amb l’objectiu que aquests adquireixin estructures ordenades de recerca i investigació serà important per quan arribi el moment d’enfrontar-se al paper en blanc.

Tenir cura del raconet que preparem per acollir la proposta oferirà valor a l’estadística en el nostre ambient d’aprenentatge i segurament augmentarem l’interès i el desig de vivenciar-la.

Aquest disseny de passos també els he redactat de tal manera que puguin acollir diferents poblacions de mostra i puguin servir com esquema d’observació que es vagi ancorant en elles i en ells. Al cicle mitjà és on us encoratjo a desvincular l’estadística de tot allò personal i proper i començar a observar l’entorn o allò extern. En l’exemple fotografiat teniu una mostra formada per animalons de plàstic que es poden classificar seguint diferents categories: hàbitat, alimentació, reproducció, continents, etc.

Observar la població i decidir què es vol observar? Els permetrà escriure el títol de la seva representació tot identificant les diferents variables existents en la mostra.

Aquesta classificació de la mostra permetrà  identificar les quantitats de cada variable i elaborar la taula on aquestes quedin agrupades i ordenades. El pas següent representa la transformació de l’expressió de la taula al diagrama de barres emprant el full de representació. En aquest cicle es pot esperar, que l’estructura bàsica de les gràfiques s’hagi consolidat i formi part del seu llenguatge escrit (posició del títol, posició de les variables, escala de mesura).

Arribat aquest punt oferim uns passos on guiem l’observació tot demanant la identificació de la mida de la mostra, la variable amb el valor més alt (la moda) i la diferència entre els valors de dues variables. Aquest anàlisi quantitatiu permet observar aspectes concrets sobre els quals podran treure conclusions plenes d’objectivitat.

Prendre nota de tot allò que es pot observar numèricament així com les hipòtesis basades amb raonaments formen el punt final de l’experiència descrita.

Jo us proposaria que aquesta proposta la poguéssiu oferir en petit grup però que hi passin tots per la mateixa proposta d’aquesta manera en gran grup es puguin posar en comú les diferents interpretacions. Treure conclusions d’allò observat tenint present diferents punts de vistes tot i partir de les mateixes dades és quelcom que enriqueix la mirada estadística del grup.

Aquí us deixo altres imatges que són testimoni del mateix desplegament de passos però amb una mostra diferent “Els arbres dels països catalans”