Formació presencial a Barcelona Curs 2022-2023
 
Una formació per aquells mestres que acompanyen el desplegament matemàtic dels infants al llarg de l’etapa de 3-8 anys que li ofereixi una visió àmplia per poder valorar amb un sòlid critèrit en quin moment està l’infant i què és el que el nostre fer, ambient, materials, propostes pot anar alimentant de forma progressiva el seu desenvolupament.
 
Aquesta formació pretén…
          Oferir al mestre i/o educador nous recursos per afrontar els continguts que el currículum marca per l’etapa d’Educació Infantil  i el Cicle Inicial de Primària envers la competència matemàtica. Podent oferir més riquesa a la seva practica docent i adaptant-se a la diversitat existent en tot grup d’infants.
 
          Reconèixer  i ús de gran nombre de materials didàctics, existents en el mercat, elaborats per diferents pedagogs Montessori, Diennes, Maria Antònia Canals acords a l’etapa evolutiva de l’infant.
 
 
          Oferir criteris per una observació continuada de l’alumnat que permeti al docent o educador detectar en quin punt està cada infant i què cal anar aportant per aconseguir el desplegament de la competència matemàtica en l’etapa d’Educació Infantil i Primer Cicle de Primària.
 
          Despertar el potencial creatiu del propi mestre envers l’elaboració de gran nombre de materials amb materials senzills.
 
 
          Empoderar al docent envers els continguts que ofereix als infants, podent travessar les pròpies limitacions que com adult tingui amb l’àrea de les matemàtiques.
 
Un curs vivencial on a través de la descoberta dels materials, el compartir de la pràctica docent, l’expressió de pors o reticències… els assistents marxin amb un bon grapat de llavors per  plantar en el dia a dia de la seva activitat professional.
 
Crear un clima de confiança i profund respecte envers la tasca feta, oferint espai perquè aquest també pugui mostrar la seva tasca, és important per no sentir-se jutjats i a la vegada deixar entrar allò nou que pot aportar a l’educador/a una nova mirada envers el món de les matemàtiques que la majoria d’adults no vàrem tastar com infants.
 
El curs està destinat a Mestres d’Educació Infantil i Mestres d’Educació Primària, Tècnics d’Educació Infantil, Mestres d’Educació Especial, Psicopedagogs  i educadors que acompanyen infants en l’etapa 3-6 anys.
 
Els continguts d’aquest curs s’estructuren envers les característiques i necessitats dels infants en l’etapa 3-8 anys, què ens demana el currículum i quins recursos tenim per desplegar-ho (mirada enfora), i quina és la part que ens toca cuidar com educadors (mirada endins).
 
          L’acompanyament de l’infant i el paper de l’adult en aquest rol tenint present l’etapa evolutiva en que es troba l’infant.
 
Educació Infantil:
          Diferents recursos pedagògics per oferir situacions sensorials riques que permetin el desplegament progressiu i sòlid de les diferents competències matemàtiques.
 
          El pensament lògico-matemàtic: la identificació a través d’etiquetes, les agrupacions, classificacions i ordenacions de diferent naturalesa.
 
          De la noció de quantitat a la descomposició dels nombres del 0-9. Emprant gran nombre de propostes i materials tenyits d’imaginació, història, música i tacte.
 
          La geometria pel més menuts de la casa. El món de les tres dimensions.
 
          Alguna pinzellada d’estadística i mesura per acompanyar el gran nombre de situacions que se’ns presenten a l’aula.
 
          L’observació atenta del mestre i educador en els processos en que l’infant es vincula i que ens fan de feedback envers les seves competències matemàtiques.
 
Cicle Inicial de l’Educació Primària:
          La comprensió del nostre sistema numèric, la base 10, a través de gran nombre de materials, propostes tenyides d’imaginació i creativitat i els jocs de taula.
 
          L’acompanyament envers les primeres operacions matemàtiques: sumes i restes. Defugint de la memorització de mecàniques per arribar al resultat.
 
          Els dubtes matemàtics “problemes” que són estímuls de curiositat i autèntics reptes a resoldre. On no només es cerca l’aplicació i resposta d’un algoritme ja aprés.
 
          La matemàtica de la vida… Mirada envers el dia a dia dels infants i quines competències matemàtiques desplegades al llarg d’aquest cicle podran emprar.
 
          L’acompanyament ampli de la geometria a través de materials, vivències i jocs en l’etapa 6-8 anys. Una geometria que sobrepassa els límits de l’horari destinat a la competència matemàtica… Ja que la trobem a l’exterior, en el treball del cos, en tota excursió i sortida, etc.
 
          Com les mesures permeten a l’infant actuar sobre la seva realitat: la cuina, la construcció, el temps i els cicles diaris, estacionals i personals…
 
          L’estadística  vista com una gran eina científica per contemplar les realitats del món que envolten l’infant.
 
Curs reconegut pel Departamanet d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 
El curs té una durada de 40 hores. 25 hores presencials i 15 hores de treball personal.
 
8 d’Octubre, 5 i 19 de Novembre i 17 de Desembre
Podent-se encadenar amb els caps de setmana reservats per la resta de cicles ordenats cronològicament per oferir la màxima coherència a la formació.
Horari dissabtes de 9:00 a 18:30
Inversió: 4 cobraments de 110€ + matrícula.
Organitza i Certifica:  Asociación Educación Viva y Activa

En colaboració amb:  SENDA Centro de Acompañamiento de la Infancia y la Familia

Informació i inscripcions:

sendabcn.com

cursos@sendabcn.com

674443616