Els eixos de coordenades ens serveixen per situar una posició sobre un pla determinat.
Hi ha diferents vivències en el nostre dia a dia que ens demanen la lectura o identificació de punts emprant eixos de coordenades…
          Buscar indrets sobre un mapa o atles
          Jugant una partida a “Undir la flota”
          Propostes de programació amb beebots
En aquesta entrada us plantejaré una proposta molt senzilla i alhora interessant per a fer amb els infants al llarg de la Primària.
Necessiteu imprimir il·lustracions d’aquestes que plantegen el repte de cercar objectes, personatges dins de paisatges multitudinaris… (El gran viatja de la família Busquet  és d’on jo trec els meus exemples).

 

 

 

En un primer moment els hi oferirem les il·lustracions amb els eixos de coordenades traçats i amb els números i lletres identificats en els dos marges.
A posteriori els demanarem que siguin ells o elles mateixes les que facin les tasca de traçar la trama i la identificació de cada columna i fila amb la lletra i número que correspongui. Es tractarà d’identificar la posició de tots els objectes i personatges propostes emprant l’escriptura dels eixos de coordenades (1,B).
Encara que situem nombres i lletres a cada eix i que l’ordre de l’escriptura no sigui rellevant en aquest cas… jo recomanaria expressar en primer lloc la posició sobre l’eix horitzontal (el de les X o abscisses) seguit de la posició sobre l’eix vertical (el de les y o ordenades). D’aquesta manera serà coherent amb el format que emprem quan ambdós eixos estan identificats amb nombres.
La traça de la trama dels eixos de coordenades… equidistants i paral·leles i perpendiculars entre si… emprant el regle i fins hi tot l’escaire i el cartabó a Cicle Superior acostuma a  ser un repte si els infants estan poc acostumats a realitzar dibuixos de precisió o bé emprar aquests instruments.
Aprofito aquesta entrada per remarcar la importància d’oferir, proposar i emprar instruments diferents de mesura i de dibuix de precisió per tal de poder fer graelles, trames, circumferències, etc… En general acostumem a desvincular molt el dibuix i la representació de les matemàtiques i aquestes estan íntimament vinculades en tot tipus de representació plàstica.