La fracció és la representació numèrica que ens pot expressar, en determinats contextos, la quantitat referent a la part d’una unitat.

De manera molt unànime, guiats per la nostra experiència escolar i promoguts per la bibliografia disponible, mostrem als infants una imatge d’unitat lligada a la figura del cercle o altres figures geomètriques regulars. Quan se li ofereix un “xic” de realitat al context, només hem set capaços de convertir el cercle en una pizza, pastís o formatge.

Us animo a ampliar molt més la mirada i oferir realitats de mesura a aquestes unitats a les quals fan referència les fraccions. Oferim-los recipients on la capacitat sigui la unitat, oferim-los plànols on la longitud del camí o viatge sigui la unitat, oferim-los saquets amb llegums on el pes sigui la unitat… amb totes aquestes vivències el significat que prendrà l’expressió numèrica de la fracció serà molt més ampli i molt més unitat a la realitat que els infants habiten.

Seria bo oferir-los propostes on les realitats plantejades possibilitin l’ordre, la comparació i els càlculs de les diferents fraccions.

Novament dissenyo les propostes de fraccions elaborant unes targetes guies, per a cada nen o nena, que encaminen i descriuen la recerca to plantejant reptes a resoldre en cada pas i un full de registre on prendre nota de la investigació presentada.

A continuació us deixo testimoni d’un exemple per a recolzar el meu plantejament i inspirar la vostra creativitat amb moltes altres experiències tenyides del vostre traç i color.

La unitat a la què fa referència la fracció és una massa concreta.

Amb aquesta proposta els podrem oferir una nova vivència on la unitat sobre la qual fan referència les diferents fraccions recau sobre la realitat d’una massa. He creat aquesta massa unitat oferint a cada infant un saquet amb cereal diferent al dels seus companys.

Seguint els passos que guien les targetes hauran de comparar fraccions i descobrir possibles equivalències. Separant les masses referenciades en les diferents fraccions emprant dos potets de vidre identificats amb la lletra A/B i una bàscula digital en permetrà realitzar les mesures.

Emprant divisions i una multiplicació descobriran les masses que representa 1/2 i 3/6 adonant-se que tot i que els símbols diferencien les fraccions esmentades, les realitats que representen són les mateixes. Comprenent de forma sensorial que vol dir el concepte de fracció equivalent.

Descobriran que 1/2 representa una realitat més gran que 1/5 és quelcom que xoca cognitivament amb conceptes establerts, dins dels infants, referents al món del nombres enters ( on l’expressió 5 sempre fa referència a una quantitat superior que l’expressió 2).

Tot aquest seguiment de passos, les corresponents mesures amb la bàscula digital, la necessitat d’emprar diferents càlculs i prendre nota dels raonaments establerts quedarà enregistrat al full de registre esmentat en la introducció de l’entrada.

Doncs la proposta els vol oferir aquesta vivència de contrast entre el nombres enters i els nombres racionals els quals en forma s’assemblen molt però les realitats que representen segueixen normes diferents.

Com en tota proposta us convido a redactar una graella d’observació, així si podeu seure amb ells i elles, podreu observar el desenvolupament de la proposta i contemplar totes les habilitats que afloren de manera dèbil o consolidades. Aquesta observació pot ser una bona guia per decidir sobre les noves vivències a oferir al grup.

AQUESTA PROPOSTA COMPTE AMB MATERIAL IMPRIMIBLE ON TROBARÀS:

  • Paraules de l’autora
  • Bloc de passos que guien la proposta
  • Full de registre de la proposta (per a l’infant)
  • Graella d’observació (per al mestre i la mestra)