Es resisteix la comprensió dels canvis d’unitats…

Segueixo provant propostes acompanyades del material Montessori de les Estampetes del nombres enters i dels nombres decimals. Ja que amb elles es pot observar clarament la relació entre les diferents unitats dels sistemes mètrics decimals respecte una unitat “mare” (litre, gram, metre).

Aquesta proposta planteja una dinàmica de transformacions (afegir, treure, compartir, multiplicar, repartir…) partint d’una quantitat inicial que serà diferent per a cada jugador/a.

El contingut de la proposta el constitueix:

  • Representacions de la nomenclatura i les relacions entre les unitats de mesura del sistema concret (longitud, massa i capacitat).
  • Joc de targetes que plantegen transformacions expressades amb les mesures més emprades de cada sistema mètric.
  • Targetes inicials que ofereixen punts de partida diferents per a cada jugador.
  • Targetes finals que proposen l’expressió final en una unitat rellevant del sistema mètric corresponent.
  • Fulls de registre de les transformacions operacions expressades amb la unitat “mare”.

Els reptes de transformació continguts en les targes són expressats amb unitats de mesura diferents fet que ens condiciona a afegir o treure les estampetes corresponents que representen les quantitats referides.

Ex: afegir 200ml vol dir afegir 200 estampetes de 0.001 o dues estampetes identificades amb 0.1

Ex: afegir 25l vol dir afegir dues estampetes identificades amb 10 i cinc estampetes identificades amb 1.

Ex: si he de donar dos cl a cada company i jo tinc 2l… Hauré de desfer 1l en 10 dl (deu estampetes de 0.1) i agafar una d’aquestes  i desfer-la en 10cl (deu estampetes de 0.01) per a poder donar les dues estampetes corresponents als cl a cadascú dels meus companys.

Després de la manipulació totes les transformacions seran transcrites a la graella de registres sempre expressades en la unitat “mare”.

Al final de la partida (aproximadament després d’unes sis transformacions) una darrera targeta planteja el repte d’expressar la quantitat obtinguda en una unitat de mesura diferent a la “mare”. Amb lo qual la nova unitat d’expressió serà la que marqui la posició de les unitats en el nombre recol.locant-se la resta de dígits en les posicions corresponents.

Amb aquesta proposta lúdica els infants van fiançant la transformació continua de les unitats de mesura en un context de joc engrescador.

Com a autora d’aquesta entrada manifesto que la unitat mare de mesura de la massa no és el gram sinó el quilogram però m’he permès la llicència de visualitzar-la com a tal ja que tota la nomenclatura de múltiples i submúltiples estan centrades en ella (no existeix el deciquilogram ni l’hectoquilogram).